Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32147 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: MADDE 1- 23/6…

 

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32147

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

MADDE 1- 23/6/2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden; çalışanlar listesine kayıtlı olanlar, meslek mensubu yanında ya da mesleki şirketlerde çalışanlar ile işletmelerde hizmet akdi ile çalışan ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen işleri yapanların, meslek ruhsatlarını edindikleri günden başlayarak meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar tabi olacakları geliştirme eğitimine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

(2) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden birinci fıkra kapsamında olmayanlar sürekli mesleki geliştirme eğitiminden muaftır. Ancak, bu durumda olanlar diledikleri takdirde eğitimlere katılabilirler.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “(SMGM)” ibaresi “(SÜRGEM)” olarak değiştirilmiş ve (h) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Doğrulanabilir eğitim: Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi tarafından planlanarak programlanmış uzaktan ve yüz yüze eğitimler ile Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde diğer mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitim programlarına katılımı,

k) Kredi: Eğitim faaliyetleri sonucunda elde edilecek ve eğitim yükümlülüğünün tamamlanmasında kullanılacak değerleme ölçütünü,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “yedi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “(SMGM)’de” ibaresi “(SÜRGEM)’de” olarak, (b) bendinde yer alan “(SMGM)” ibaresi “(SÜRGEM)” olarak; (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan “SMGM” ibareleri “SÜRGEM” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“SÜRGEM işlem ve hesaplarının denetimi

MADDE 7- (1) SÜRGEM’in işlem ve hesapları Birlik Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Denetim; Denetim ve Güvence Standartları Eğitim Programı.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tüm meslek mensuplarının” ibaresi “Bu Yönetmelik kapsamındaki meslek mensuplarının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Eğitim kapsamındaki meslek mensubunun yılda en az 30 kredilik ve her üç yılda en az 120 kredilik sürekli mesleki geliştirme eğitimi alması gereklidir.

(2) Bu eğitimlerin yıllık en az 15 kredi ve her üç yılda en az 60 kredilik kısmının doğrulanabilir olması gerekir.

(3) Üç yıllık dönemde “Mesleki Çalışma Standartları ve Etik İlkeler” konusundan en az 3 kredi, “Denetim; Denetim ve Güvence Standartları” konusundan ise en az 2 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

(4) Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım, 13 üncü maddede belirtilen diğer faaliyetler ile ikmal edilir.

(5) 120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki iki yıl da dahil edilerek yapılır.

(6) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının uygulandığı dönemde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doğrulanabilir eğitimler

MADDE 12- (1) Doğrulanabilir eğitimlerin SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış, 8 inci maddede belirlenen konularda düzenlenecek uzaktan eğitimlere (senkron ve asenkron) veya Odalarda yapılacak yüz yüze eğitimlere katılım yoluyla tamamlanması şarttır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan zorunlu eğitim kapsamında temel mesleki konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri de aynı sayıda doğrulanabilir eğitim kredisi olarak kabul edilir.

(2) Yüz yüze ve uzaktan eğitimde her 50 dakikalık ders bir kredi olarak kabul edilir.

(3) Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde her bir gün için en fazla 7 kredi elde edilebilir.

(4) Üç yıllık dönemde 60 kredinin üzerinde doğrulanabilir sürekli mesleki geliştirme eğitimi kredisi alınması halinde, bu krediler izleyen üç yıla devredilmez.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım, aşağıda belirtilen diğer faaliyetler ile ikmal edilir:

a) 12 nci madde kapsamında kazanılan fazla kredilerin kazanıldıkları yıl ve izleyen iki yıllık dönemde diğer faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

b) 8 inci maddede belirtilen programlar çerçevesinde Birlik veya Odalar tarafından gerçekleştirilecek kurs, konferans, seminer, sempozyum, araştırma çalışmaları ve benzeri etkinliklere katılım 3 kredi; bunlara konuşmacı olarak katılma ya da bildiri sunma ile toplantı moderatörlüğü 5 kredi olarak değerlendirilir.

c) SÜRGEM’e akredite olmuş kurum ya da kuruluşlar tarafından 8 inci maddede belirtilen programlar çerçevesinde gerçekleştirilecek kurs, konferans, seminer, sempozyum, araştırma çalışmaları ve benzeri etkinliklere katılım 2 kredi; bunlara konuşmacı olarak katılma ya da bildiri sunma ile toplantı moderatörlüğü 3 kredi olarak değerlendirilir.

ç) SÜRGEM’e akredite olmuş meslek ile ilgili teknik komitelere ve komisyonlara katılım ve bunlarda görev alma 3 kredi olarak değerlendirilir.

d) Stajyer mentorluğu yapanlar mentorluk yaptıkları her ay için 1 kredi kazanırlar. Bu şekilde elde edilen krediler her yıl için 7 krediyi geçemez.

e) Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarında, 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen konularda başarılı olunan her sınav için bir kereye mahsus olmak üzere 10 kredi elde edilir.

f) İşbaşı eğitimleri kapsamında meslek mensupları, bir yıl süre ile hizmet verdikleri her bir müşteri için yıllık 1 kredi elde ederler. Bu şekilde elde edilen kredi üç yıllık dönemde 30 krediyi geçemez.

g) Eğitim konuları ile ilgili olmak kaydıyla bir mesleğin veya faaliyetin icra edilmesi için ilgili mevzuatta lisans, sertifika, yetki belgesi gibi belge alma zorunluluğu bulunan ve bir eğitim ve/veya sınav sonucunda verilen her bir belge için 5 kredi elde edilir.

ğ) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan zorunlu eğitim kapsamında destekleyici konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri aynı sayıda diğer faaliyetler kapsamında kazanılmış eğitim kredisi olarak kabul edilir.

(2) Eğitim faaliyetlerinden bir takvim yılı içerisinde elde edilen krediler o takvim yılının kredi hesabında dikkate alınır.

(3) Diğer eğitim faaliyetleri kapsamında elde edilen kredilerin SÜRGEM tarafından oluşturulacak elektronik sistem üzerinden beyan edilmesi yeterlidir. Ancak, SÜRGEM tarafından talep edilmesi halinde tevsik edici bilgi ve belgelerin sunulması gerekir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Odalarda eğitim etkinliklerine katılan meslek mensupları için elektronik ortamda eğitim sicil dosyası oluşturulur. Meslek mensubunun Odalar arası nakil yapması halinde eğitim sicil dosyası elektronik ortamda yeni Odaya aktarılır.

(2) SÜRGEM bünyesinde de elektronik ortamda eğitim sicili oluşturulur. Bu sicil, meslek mensuplarının eğitim faaliyetlerine katılımını dijital ortamda izleyecek ve Odalardaki sistemle entegre çalışacak şekilde yapılandırılır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “zimmet evrakı karşılığı” ibaresi “dijital ortamda” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “SMGM” ibareleri “SÜRGEM” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “eğitim kredi saati” ibaresi “eğitimin kredisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitmenler

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik kapsamında Odalar ya da SÜRGEM tarafından yürütülecek eğitim programları, SÜRGEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esas dahilinde yetkilendirilecek eğitmenler tarafından yürütülür.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “SMGM’dir” ibaresi “SÜRGEM’dir” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Doğrulanabilir eğitimlerin yüz yüze yapılması halinde bu eğitimler Oda Yönetim Kurullarının sorumluluğunda yürütülür.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “SMGM” ibaresi “SÜRGEM” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “TESMER, TESMER Şubeleri ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19- (1) Eğitim programlarının uygulanması aşamasında aşağıdaki işlemler yürütülür:

a) Eğitimin konusu, günü, kredisi ve eğitmeni uygun tarihlerde eğitime katılacak meslek mensubuna duyurulur.

b) Eğitim materyalleri, eğitime katılacak meslek mensuplarının tamamına ulaştırılır.

c) Programın değerlendirilmesi amacıyla katılımcılara anket formları dağıtılır ve anket formlarının değerlendirilmesi yapılır.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “SMGM’ye” ibaresi “SÜRGEM’e” olarak, “SMGM” ibaresi “SÜRGEM” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “araştırma çalışmalarını” ibaresi “araştırma çalışmalarının” olarak, aynı fıkrada yer alan “SMGM” ibareleri “SÜRGEM” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “SMGM’nin” ibaresi “SÜRGEM’in” olarak, aynı fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “SMGM’ye” ibareleri “SÜRGEM’e” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) SÜRGEM’de ve Odalarda eğitim amacıyla yapılan yatırımlar ve demirbaş giderleri,”

“e) Eğitim ve eğitmen giderleri.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muafiyet ve sonradan kapsama dahil olma

MADDE 24- (1) 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına girmeyen meslek mensupları SÜRGEM’e bildirmek suretiyle sürekli mesleki geliştirme eğitiminden muaf tutulurlar.

(2) Ruhsatlı olmasına rağmen çalışmıyor olma veya benzeri durumlarda zorunlu eğitim yükümlülüğü bulunmayan meslek mensuplarının, zorunlu eğitim kapsamındaki faaliyetlere başlamaları halinde eğitim yükümlülükleri, faaliyete başladıkları yıl başlar. Bu durumdaki meslek mensuplarından ilk yıl için en az 30 kredi alma şartı aranmaz. Bu kapsamdaki meslek gruplarının, işe başladıkları yıla ilişkin eğitim yükümlülüklerini takip eden iki yılda tamamlamaları şarttır.”

MADDE 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

About The Author