Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Spor Kulüpleri ve Spor A.Ş Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetleri 22 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32051 Gençlik ve Spor Bakanlığından: Ama…

 

 

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Spor Kulüpleri ve Spor A.Ş Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetleri

22 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32051

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için öngörülen borçlanma sınırlamalarının muafiyetlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini kapsar.

(2) Payları borsada işlem gören spor anonim şirketleri de dâhil olmak üzere tüm halka açık spor anonim şirketleri sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Bu Yönetmelikte halka açık spor anonim şirketleri için getirilen hükümler, sermaye piyasası mevzuatının halka açık şirketler için getirdiği düzenlemelerden ayrılmadığı sürece uygulanır. Aynı konuda farklı hükümler olması durumunda halka açık spor anonim şirketlerine sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Brüt gelir: Bağımsız denetime tabi spor anonim şirketleri ile 7/9/2022tarihli ve 31946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki spor kulüpleri için Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolardan hesaplanan gelirler toplamını; bağımsız denetime tabi olmayan spor anonim şirketleri ve aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki spor kulüpleri için Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre hazırlanan finansal tablolardan hesaplanan gelirler toplamını,

ç) Esas sözleşme: Spor anonim şirketi esas sözleşmesini,

d) Gerçekleşen gider: Bağımsız denetime tabi spor anonim şirketleri ile Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki spor kulüpleri için Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolardan hesaplanan giderler toplamını; bağımsız denetime tabi olmayan spor anonim şirketleri ve aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki spor kulüpleri için Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre hazırlanan finansal tablolardan hesaplanan giderler toplamını,

e) Spor anonim şirketi: Bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 13/1/2011tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran anonim şirketi,

f) Spor dalı: Spor federasyonuna bağlı spor dalını,

g) Spor faaliyeti: Bakanlık veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını,

ğ) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip federasyonları,

h) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,

ı) Tüzük: Spor kulübü tüzüğünü,

i) Yönetim kurulu: Spor kulübü veya spor anonim şirketi yönetim kurulunu,

ifade eder.

Borçlanma ve borç vermeye ilişkin esaslar

MADDE 5- (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabilir.

(2) Borçlanma, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin yükümlülük altına girmesidir. Yükümlülük altına girilen tutar, içinde bulunulan hesap dönemi sonu itibarıyla finansal tablolarda yer alan yabancı kaynaklar toplamı ile bir önceki hesap dönemi sonu itibarıyla finansal tablolarda yer alan yabancı kaynaklar toplamının farkıdır.

(3) Borçlanmaya ilişkin yapılacak hesaplamalarda, karşılaştırma yapılacak hesap dönemi ile bir önceki hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan Türk Lirası yükümlülükler raporlama tarihi itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık yurt içi üretici fiyat endeksiyle (Yİ-ÜFE) değerlenerek, yabancı para cinsinden olan yükümlülükler ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ile endekslenerek karşılaştırma yapılır. Yapılacak değerleme işlemi sonucunda oluşan artışlar borçlanma hesabında dikkate alınmaz, eksilmeler ise ilave borçlanma limiti sağlamaz. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmez.

(4) Birinci fıkrada öngörülen oranın üzerindeki borçlanmalar;

a) Spor kulüplerinde genel kurul üye tamsayısının en az üçte ikisinin,

b) Halka açık spor anonim şirketlerinde sermayenin çoğunluğunu oluşturan pay sahipleri veya temsilcilerinin,

c) Diğer spor anonim şirketlerinde sermayenin en az üçte ikisini oluşturan pay sahipleri veya temsilcilerinin,

olumlu oyu ile kabul edilen ek bütçe ile yapılabilir.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında ek bütçe ile yapılacak borçlanma önceki yıl brüt gelirlerin yüzde ellisinden fazla olamaz.

(6) Önceki yıl gerçekleşen bütçelerindeki brüt gelirleri, gerçekleşen giderlerinden fazla olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, takip eden yılda bu maddede öngörülen sınırlamaların üzerinde gerçekleşen brüt gelir fazlası kadar ilave borçlanma yapabilir.

(7) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, ancak önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar ve her halükârda vadesi mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce gelecek şekilde borç verebilir.

(8) Alınmış veya verilmiş mevcut borçların vadesinin mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonraki bir tarihe uzatılması da borçlanma veya borç verme olarak değerlendirilir.

(9) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin; yönetim kurulu üyelerinden, bunların eşlerinden ve üçüncü dereceye kadar hısımlarından ve spor anonim şirketlerinin, üzerlerinde 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi kapsamında doğrudan ya da dolaylı hâkimiyeti bulunan kişilerden aldıkları borçlar da bu maddede belirtilen borçlanma sınırlamalarına tabidir.

(10) Borçlanma ve borç verme oranlarının hesabında 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen finansal tablolar esas alınır.

Borç verme, devralma veya teminat sağlama yasağı

MADDE 6- (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri; yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına ve spor anonim şirketleri, üzerinde 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi kapsamında doğrudan ya da dolaylı hâkimiyeti bulunan kişilere borç veremez veya bu kişiler lehine rehin, kefalet, ipotek veya diğer bir teminat sağlayamaz, sorumluluk yüklenemez ve bunların borçlarını devralamaz.

Muafiyet

MADDE 7- (1) Spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere; spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri tarafından spor tesislerinin satın alınması veya yapılması ya da spor tesisi yapmak için taşınmaz satın alınması, irtifak hakkı tesisi, kiralanması veya bu tesislerin bakım ve onarımına ilişkin borçlanmalar, 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında borçlanma için öngörülen sınırlamalardan muaftır.

(2) Birinci fıkra kapsamında satın alınan taşınmazlar için yapılan borçlanmalar için Sermaye Piyasası Kurulunca oluşturulan Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerlemesi Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Listesinde yer alan gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından düzenlenen değerleme raporlarında belirtilen değer esas alınır.

(3) Borçlanma sınırlamalarından muafiyet hallerinde genel kurul toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin olarak tüzük veya esas sözleşme hükümleri uygulanır.

(4) Muafiyet kapsamında yapılan borçlanmaların muafiyet kapsamına girmediğinin veya bu giderlerin muafiyete konu işler için yapılmadığının tespiti halinde ilgililer hakkında 7405 sayılı Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Bakanlığın alt düzenleme yetkisi

MADDE 8- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygulamayı düzenlemeye ve bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

 

 

About The Author