2024 İzinsiz Çalıştırılan Yabancı İşçi İPC

2024 Yılı Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılara İlişkin İdari Para Cezaları   İhlalin Türü   2022 (TL) 2023 (TL) 2024 (TL… 

 

 

2024 İzinsiz Çalıştırılan Yabancı İşçi İPC

2024 Yılı Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılara İlişkin İdari Para Cezaları

 

İhlalin Türü

2022 (TL) 2023 (TL) 2024 (TL)
 

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

16066 35815 56752
 

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

6423 14318 22688
 

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

12854 28655 45406
6735 sayılı Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 1067 2378 3768

a) 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 23’üncü maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin 7’nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle belirlenen idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

c) 2024 yılında uygulanacak 2023 yılı yeniden değerleme oranı %58,46 olarak belirlenmiş ve 25.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

About The Author