2023 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

2023 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 2023 m2 İnşaat Maliyeti Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) 25 Ağustos 2022 Tari…

 

 

2023 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

2023 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

2023 m2 İnşaat Maliyeti

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81)

25 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31934

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Eki için tıklayınız

About The Author